X
تاریخ ایجاد: 1402/05/18 تعداد بازدید: 192
راهنمای ثبت مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی


توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی موجب هویت بخشی به فعالیتهای فنی و مهندسی بخش کشاورزی می شود

 

راهنمای ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی.pdf