X
تاریخ ایجاد: 1402/04/07 تعداد بازدید: 96
استقرار ۲۴۵۰ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در محیط های کشاورزی


استقرار ۲۴۵۰ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در محیط های کشاورزی

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان شبکه خصوصی انتقال و اشاعه دانش و فن آوری های جدید در محیط های کشاورزی راه اندازی شده است.

این شبکه با هدف هر دهستان حداقل یک مرکز به منظور فراهم آوری و دسترسی فیزیکی و اقتصادی و آسان کشاورزان به خدمات مورد نیاز و به عنوان زیرساخت اجتماعی طراحی و راه اندازی شده است.

تاکنون بالغ بر ۲۴۵۰ مرکز با حضور بیش از ۷۱۰۰ کارشناس راه اندازی شده و بر اساس سیاست های تعیین شده، در عرصه های کشاورزی مشغول ارائه خدمات مورد نیاز به کشاورزان و تولیدکنندگان می باشد.