X
تاریخ ایجاد: 1402/03/24 تعداد بازدید: 91
اطلاعیه مشترک شماره 25 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی موضوع: زمان تبلیغات انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای استان


پیرو بخشنامه شماره 02/632/س/ن مورخ 13/03/1402، زمان تبلیغات انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای استان (مجمع عمومی انتخابات در نوبت دوم) به مدت یک هفته از ساعت 24:00 مورخ 24/03/1402 لغایت ساعت 24:00 مورخ31/ 03/1402 می باشد. 

بارگیری پیوست‌ها: