X
تاریخ ایجاد: 1400/12/21 تعداد بازدید: 85
دکتر امین آرچین به عضویت کارگروه تغذیه طیور دانشگاه ارومیه منصوب شد


به گزارش روابط عمومی سنم استان دکتر امین آرچین عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر  به عضویت کارگروه تخصصي تغذیه طیور انجمن علمی دانشجویان علوم دامی دانشگاه ارومیه منصوب شد.

🔸گفتنی است کارگروه تخصصي تغذیه طیور انجمن علمی دانشجویان علوم دامی دانشگاه ارومیه ، به منظور ارتقاي دانش علمی و فني و كيفيت كار مهندسان و دانشجویان در بخش كشاورزي در جهت كمك به آموزش و ترويج اصول صحيح مهندسي كشاورزي و همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي، آموزشي مربوط به كشاورزي و ... ایجاد گردیده است.

🔸شایان ذکر است دکتر امین آرچین عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر می باشد.