X
تاریخ ایجاد: 1400/11/11 تعداد بازدید: 444
بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شماره یک شهرستان عسلویه


به گزارش روابط عمومی سنم استان مهندس شاپور رضایی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شماره یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با مدیریت مهندس محمد بنویی واقع در شهرستان عسلویه بازدید کرد.

💠در این بازدید، ضمن کنترل وضعيت انبار مرکز، روند توزیع کودهای شیمیایی، ثبت حواله الکترونیک و ...، دغدغه های بخش کشاورزی در این خصوص نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.