X
تاریخ ایجاد: 1400/10/22 تعداد بازدید: 101
نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات)


🔻توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تدوین شد:

✅نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات)

🔸در راستای انجام رسالت گسترش و اشاعه دانش و اطلاعات جدید و نفوذدهی بیشتر دانش در بخش کشاورزی، "نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات) توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تدوین و منتشر شد.

🔸این سازمان در دوره  پنجم فعالیت با اتخاذ سیاست اشتغال دانش مزدمحوری با هدف افزایش بهره وری، به دنبال افزایش نفوذ دانش از طریق نهادسازی و ایجاد سازو کارهایی با ماهیت مردمی و خصوصی به عنوان بستر جریان ورود و انتقال دانش به محیط های کشاورزی می باشد.

🔸بدون شک این نهادسازی جدید می تواند به عنوان یک رابطه پایدار و با انتفاع اقتصادی طرفین طرح؛ ورود مستمر دانش، افزایش بهره وری، ارتقای استاندارد، افزایش عملکرد، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.

⛓مشاهده و دریافت طرح:
https://www.agrieng.org/orgreport/item/2642-1400092104