X
تاریخ ایجاد: 1400/08/01 تعداد بازدید: 130
✅ نخستین فروشگاه آفت کش نباتی در بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی افتتاح شد


🔸به گزارش روابط عمومی سنم بوشهر، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر خاطرنشان کرد : می بایست نقش دانش توصیه های علمی در سیستم کشاورزی استان، نهادینه گردد و از مصرف غیر علمی سموم و  کودهای کشاورزی جلوگیری کرد.

🔸حیدریه افزود : با توجه به افزایش سرسام آور نهاده های کشاورزی علی الخصوص کود و آفت کش ها در چند سال اخیر، مصرف بهینه کود و سموم در تغذیه گیاه که از مهمترین عوامل محرک رشد می باشد، مورد توجه فعالین بخش کشاورزی است. 

🔸رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر عنوان کرد : رسالت ما کمک به جریان تولید، انتقال و اشاعه دانش در کشاورزی است لذا توسعه ساختار ارائه دهنده خدمات کشاورزی غیر دولتی در بخش ها و دهستان های استان بسیار حائز اهمیت می باشد.