X
تاریخ ایجاد: 1400/08/01 تعداد بازدید: 95
گذراندن دوره مهارت آموزی بستر افزایش تولید و ارتقای بهره برداری واحدهای تولیدی را فراهم می کند


گذراندن دوره مهارت آموزی بستر افزایش تولید و ارتقای بهره برداری واحدهای تولیدی را فراهم می کند