X
تاریخ ایجاد: 1400/05/17 تعداد بازدید: 154
مشاور امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منصوب شد


دکتر ضرغام حیدریه رییس سازمان ، در حکمی مهندس مجید شریعت زاده را بعنوان مشاور خود در امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم بوشهر ، در حکم ایشان آمده است : با توجه به درایت، تعهد، شایستگی های علمی و اجرایی و بهره گیری از تجارب والا در طی سال ها خدمت و با در نظر گرفتن ظرفیت ها، منابع و توانمندی های مادی و  مدیریتی مناطق بدینوسیله به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور اینجانب در امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منصوب می نمایم