X
تاریخ ایجاد: 1399/11/28 تعداد بازدید: 565
نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی آزمایشگاه خاکشناسی استان افتتاح شد


ضرغام حیدریه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر از صدور نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در گرایش آزمایشگاه خاکشناسی در استان خبر داد.

🔸به گزارش روابط عمومی سنم بوشهر، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر خاطرنشان کرد : می بایست نقش آزمون خاک و توصیه های علمی مربوطه، در سیستم کشاورزی استان نهادینه گردد و از مصرف غیر علمی کودهای کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط مزرعه، صرف هزینه زیاد و ایجاد آلودگی احتمالی جلوگیری کرد.

🔸حیدریه افزود : مصرف بهینه کود و تغذیه متعادل گیاه به عنوان مهمترین عوامل حاصلخیز کننده خاک از مهمترین دغدغه های بخش کشاورزی است. در این راستا دو مقوله توصیه و برآورد کود به عنوان حلقه های اولیه و پایه ای نظام توصیه، برآورد، تامین و توزیع کود در کشور مورد تاکید است.

🔸رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر عنوان کرد : رسالت ما کمک به جریان تولید، انتقال و اشاعه دانش در کشاورزی است لذا توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی را در دستور کار قرار داده ایم و با اجرای پویش #هرهفتهیک_مرکز بنا داریم تعداد مراکز را دو برابر کنیم.